Informacja dla wynajmujących

Informujemy, że dane osobowe, których od Państwa wymagamy przy przekazaniu kluczy do naszych apartamentów, czyli – imię, nazwisko oraz którakolwiek z następujących danych: numer PESEL, bądź numer dowodu lub paszportu – są niezbędne w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, o których mowa na oświadczeniu, które zostało Państwu przekazane do podpisu.

Jest to prawnie uzasadniony interes wierzyciela (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jak pokazuje praktyka sądowa, samo imię i nazwisko potrafi rodzić pomyłki. Mając natomiast imię, nazwisko i którąś z dodatkowych informacji, jesteśmy w stanie ustalić pozostałe i dokładne dane w MSWiA, bez konieczności ich żądania od klienta (zgodnie z zasadą minimalizmu RODO), a tym samym dokonać jednoznacznej identyfikacji osoby zobowiązanej. Jeśli nie mamy podstaw do wystąpienia o roszczenia, przekazane dane nie będą nigdzie wykorzystywane.

W ramach uzasadnienia pozwolimy sobie zacytować oficjalny komunikat prezesa UODO w zakresie dochodzenia roszczeń:

"Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO). Tym prawnie usprawiedliwionym celem może być m.in. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą.
(…)

Wierzyciele mogą dochodzić roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm. Mogą też sprzedać dług innemu podmiotowi. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, które dane dotyczą. Dlatego nieskuteczne będą też próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona jest podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania jego danych
(…)

 Komornik sądowy przetwarza dane osobowe dłużnika w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa, a konkretnie dwóch ustaw, Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz ustawy o komornikach sądowych (u.k.s.). Nie zmienia to jednak faktu, że komornik sądowy swoje zadania wykonuje przede wszystkim na wniosek o wszczęcie egzekucji otrzymany od wierzyciela. Dlatego te dane osobowe, jakimi dysponuje komornik sądowy pozyskuje w pierwszej kolejności właśnie od wierzyciela (firmy windykacyjnej) i są to przeważnie imię i nazwisko dłużnika, jego adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP. Dopiero w przypadku gdy wierzyciel nie posiada tych danych może złożyć do Komornika wniosek o ich ustalenie.”


Zespół Chill Apartments

TOP