Regulamin płatności internetowych

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Użytkownik – osoba dokonująca najmu apartamentu lub samochodu specjalnego kempingowego/kampera za pośrednictwem strony internetowej www.chillapartments.pl;
 • Przedmiot Najmu – apartament lub samochód specjalny kempingowy/kamper będący w posiadaniu Wynajmującego;
 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówioną zapłatę;
 • Strona Internetowa/Witryna/Serwis – www.chillapartments.pl obsługiwana przez CA Investments Sp. z o.o lub czasowo w imieniu CA Investments Sp. z o.o;
 • Operator Strony Internetowej Witryny/Serwisu - CA Investments Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 15A, NIP: 1231359664, REGON: 367787777, KRS: 0000686225.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania Najmu za pośrednictwem Strony Internetowej, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Strony Internetowej;
 • Operator Strony Internetowej świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana użytkownikom poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie Internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej;
 • Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt, że przeczytał i zaakceptował ich treść, wybierając opcję „zaakceptuj” w oknie, które otwiera się automatycznie na stronie internetowej;
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy innych regulaminów dostępnych na stronie www.chillapartments.pl.

 

 1. NAJEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • Aby zarezerwować apartament lub samochód kempingowy, należy wypełnić formularz poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością efektywnego dokonania Najmu;
 • W przypadku nieprawidłowego działania formularza rezerwacji zamieszczonego na Stronie Internetowej, prosimy o natychmiastowy kontakt na adres: reception@chillapartments.pl. Pragniemy również poinformować, że jest to podstawa i warunek skutecznej reklamacji dotyczącej niemożności lub trudności w dokonaniu Najmu online;
 • Zapłata za Najem poprzez Stronę Internetową odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych, do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych;
 • Użytkownik ma możliwość zapłaty za Najem tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze;
 • Płatności należy dokonać nie wcześniej, niż w momencie składania rezerwacji i nie później, niż 15 minut po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu;
 • Ceny wskazane na stronach serwisu są kwotami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia;
 • Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych;
 • Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej;
 • Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych;
 • Bezpłatne odwołanie rezerwacji jest możliwe jeden dzień przed rozpoczęciem Najmu, dla przykładu rozpoczęcie Najmu w dniu 13 maja oznacza, iż Użytkownik ma możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji przed godz. 23:59 w dniu 11 maja. Anulacji można dokonać za pośrednictwem adresu: www.chillapartments.pl do maila dołączając otrzymane uprzednio potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz płatności za rezerwację.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, dane kontaktowe do Operatora Serwisu podano w Rozdziale I pkt 6 Regulaminu;
 • Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne, by zrealizować rezerwację oraz płatność w celu dokonania Najmu;
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”);
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt III pkt. 3 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora strony internetowej lub podmiotom wspierającym Stronę internetową, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Strony Internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim;
 • Operator Strony Internetowej informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności;
 • Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 1. REKLAMACJE
 • Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu dokonywania za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu;
 • Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy reception@chillapartments.pl;
 • Operator Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych;
 • Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Strony Internetowej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Strony Internetowej reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Strony Internetowej poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji;
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony Internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
TOP