Umowa najmu kampera

 

Warszawa, dnia____________________

 

Zawarta w dniu __________ w Warszawie pomiędzy firmą CA Investments Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 15A, NIP: 1231359664, REGON: 367787777, KRS: 0000686225
e-mail: p.kornecki@chillapartments.pl
tel.: 533 332 265
reprezentowaną przez: Paweł Kornecki,
zwaną w dalszej części Umowy WYNAJMUJĄCYM, a:

Imię, nazwisko, data urodzenia: _____________________
Numer telefonu:                           _____________________
Adres e-mail:                                 _____________________
Miejsce zamieszkania:                 _____________________
Numer dowodu:                           _____________________
Numer prawa jazdy:                    _____________________,
zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

 

1. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Najem samochodu typu kamper marki ____________
  o numerze rejestracyjnym ____________ nr nadwozia __________ w dalszej części Umowy
  zwanego Pojazdem, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.
 2. Integralną część umowy stanowi Regulamin Najmu Kampera jako załącznik Nr 1.
 3. Wydanie i odbiór Pojazdu następuje w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, stanowiący
  załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.
 4. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest dysponentem Pojazdu będącego przedmiotem niniejszej Umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance stanowiące integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
 5. Czas trwania najmu określa § 3 umowy. Wynagrodzenie łączne należne Wynajmującemu określa § 4 umowy.
 6. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji Pojazdu.
 7. NAJEMCA oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do kierowania Pojazdem i doświadczenie udokumentowane zgodnie z Regulaminem Najmu.

 

2. Przedmiot Umowy

 1. NAJEMCA oświadcza, że drugim kierowcą będzie:
  Imię i nazwisko: ________________________
  Miejsce Zamieszkania: ________________________
  Nr dowodu osobistego: ________________________
  Nr prawa jazdy: ________________________
 2. NAJEMCA wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu WYNAJMUJĄCEGO (o ile faktura VAT będzie wystawiana).

 

3. Czas trwania Umowy

 1. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania NAJEMCY Pojazdu określonego w pkt. 1.1 w okresie: od dnia ________ godz.: ________do dnia________ godz.: ________ tj. na ________ dni.
 2. Czas trwania Umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda WYNAJMUJĄCEGO może być wyrażona również telefonicznie i potwierdzona przez SMS. Po upływie czasu trwania Umowy NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU Pojazd. W przypadku braku zwrotu Pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z treścią Regulaminu Najmu Kampera.

 

4. Wynagrodzenie i inne opłaty

 1. Wynagrodzenie łączne za najem Pojazdu w okresie wskazanym w § 3, ust. 3.1. wynosi _______ zł brutto z zastrzeżeniem, że w przypadku przedłużenia Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.2., NAJEMCA zapłaci dalsze wynagrodzenie za najem Pojazdu.
 2. Na poczet rezerwacji NAJEMCA zobowiązany jest do wpłaty częściowej kwoty najmu Pojazdu, zgodnie z zapisami Regulaminu Najmu. Należność płatna jest przez NAJEMCĘ przelewem na numer konta bankowego WYNAJMUJĄCEGO: nr: 94 1140 2004 0000 3302 7812 9922 z dopiskiem : "Częściowa kwota najmu zgodnie z umową".
 3. NAJEMCA wpłaci WYNAJMUJĄCEMU dodatkowo kwotę 5000 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie i w sposób wskazany w Regulaminie Najmu Kampera. Należność płatna jest przez NAJEMCĘ przelewem na numer konta bankowego WYNAJMUJĄCEGO : nr: 94 1140 2004 0000 3302 7812 9922 z dopiskiem : "Kaucja do umowy najmu kampera".
 4. Wynagrodzenie na poczet wynajmu opisane w Regulaminie Najmu Kampera jest płatne przez NAJEMCĘ przelewem na numer konta bankowego WYNAJMUJĄCEGO: nr: 94 1140 2004 0000 3302 7812 9922 z dopiskiem "Najem kampera od dnia _______ do dnia _______ ".
 5. W przypadku braku wpływu środków na konto wykazane w ust. 4.4. na dwa dni (48h) przed dniem odbioru Pojazdu, strony zgodnie przyjmują, że NAJEMCA zrezygnował z wynajmu Pojazdu, a wpłacona częściowa kwota najmu nie podlega zwrotowi.
 6. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY zgodnie z zapisami Regulaminu Najmu Kampera.
 7. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci Pojazdu do terminu wskazanego w Umowie Najmu bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, a nadto skutkować będzie całkowitą utratą kaucji wpłaconej przez NAJEMCĘ. WYNAJMUJĄCY w takiej sytuacji ma prawo do dochodzenia od NAJEMCY dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zwrócenia Pojazdu w terminie wskazanym w Umowie Najmu.
 8. NAJEMCA może używać Pojazdu jedynie na terytorium państw wskazanych w treści Umowy Najmu, w oparciu o zasady zawarte w treści Umowy oraz Regulaminu Najmu Kampera, chyba że w trakcie trwania umowy WYNAJMUJĄCY wyrazi zgodę na piśmie, e-mailem lub przez SMS na używanie Pojazdu w innym kraju, niż przewiduje Umowa Najmu.

 

5. Obowiązki Najemcy

 1. NAJEMCA jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
 2. NAJEMCA zobowiązany jest do terminowego zwrotu Pojazdu oraz zapłaty wszelkich kwot wynikających z Umowy i Regulaminu Najmu Kampera.
 3. Obowiązki NAJEMCY w razie uszkodzenia Pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu szczegółowo określa treść Regulaminu Najmu Kampera oraz OWU.
 4. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie lub zdjęcie z fotoradaru, w trakcie trwania Umowy, a które zostaną przekazane na rzecz WYNAJMUJĄCEGO z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i z krajów, gdzie przebywał NAJEMCA, po terminie zwrotu kaucji.
 5. W razie niewykonania przez NAJEMCĘ obowiązków przewidzianych niniejszą Umową lub treścią Regulaminu Najmu Kampera oraz naruszenia przez NAJEMCĘ zasad odpowiedzialności, zobowiązany będzie do poniesienia kar umownych wskazanych szczegółowo w treści Regulaminu Najmu Kampera.

 

6. Obowiązki Najemcy na wypadek zdarzenia szkodowego w związku z ruchem Pojazdu

 1. Jeżeli Pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU, treści Regulaminu Najmu Kampera oraz poleceniami WYNAJMUJĄCEGO.

 

7. Odpowiedzialność za szkody

 1. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, zgodnie z zapisami Regulaminu Najmu Kampera oraz Umowy. Odpowiedzialność NAJEMCY obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym Pojazdu.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza NAJEMCY dotyczy szkód powstałych w czasie trwania Umowy Najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez NAJEMCĘ.
 3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Pojazdem, aż do czasu jego zwrotu WYNAJMUJĄCEMU, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.
 4. Odpowiedzialność NAJEMCY (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań przewidzianych w Umowie ) jest pomniejszona o kwoty wypłacone przez ubezpieczycieli, z tytułu ubezpieczeń dotyczących odpowiednich zdarzeń losowych.

 

8. Odstąpienie od Umowy

 1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany Pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie i przekazanie Pojazdu NAJEMCY. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY zwraca wpłaconą częściową lub całą kwotę wynagrodzenia oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, a NAJEMCA oświadcza, że nie będzie dochodził z tego tytułu żadnego odszkodowania od WYNAJMUJĄCEGO
 2. W przypadku, gdy NAJEMCA odstąpi od Umowy Najmu po wpłacie częściowej kwoty wynagrodzenia lub po wpłacie pełnej kwoty wynagrodzenia Najmu, WYNAJMUJĄCEMU przysługuje prawo do zatrzymania:
  • 50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu,
  • 100% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu.
 3. Odstąpienie od Umowy Najmu przez NAJEMCĘ, musi być dostarczone WYNAJMUJĄCEMU w formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu pisma o odstąpieniu do WYNAJMUJĄCEGO.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
 2. WYNAJMUJĄCY wyraża / nie wyraża* zgody na używanie Przedmiotu Najmu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. WYNAJMUJĄCY wyraża / nie wyraża* zgody na używanie Przedmiotu Najmu poza granicami Unii Europejskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

 

10. Ochrona danych osobowych

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma CA Investments Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 15A, NIP: 1231359664, REGON: 367787777, KRS: 0000686225. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kleszczowa 15A 02-485 Warszawa lub email: reception@chillapartments.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy CA Investments Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 4. Administrator, nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy CA Investments Sp. z o.o.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania zawartej Umowy z Państwem tj. w szczególności wykonywania usług związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, a także wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług.
 6.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana* danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana* danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana* danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana* danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: reception@chillapartments.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres wskazany w ust. 10.1. niniejszego paragrafu.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej   i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wynajmujący

__________________________

 

Najemca

__________________________

 

Zał. Nr 1 – Regulamin Najmu.
Zał. Nr 2 – Protokół Zdawczo-Odbiorczy.
Zał. Nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy.

* niewłaściwe skreślić

 

TOP