Regulamin pobierania kaucji

 1. SKRÓCONE ZASADY REZERWACJI
 • Rezerwacji można dokonywać: telefonicznie, pod numerem: +48 533 332 193; e-mailowo, pod adresem: reception@chillapartments.pl; przez stronę internetową: www.chillapartments.pl; poprzez internetowe serwisy rezerwacyjne (np. Booking.comAirbnb.comExpedia.com, i inne).
 • Gość nie może żądać od Chill Apartments zwrotu opłaty za wynajęcie Apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.
 • Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia, mogąca okazać, na prośbę Chill Apartments, dokument potwierdzający odpowiedni wiek.
 1. KAUCJA ZA POBYT W APARTAMENCIE
 • W niektórych przypadkach Chill Apartments może i pobiera kaucję za pobyt w apartamencie.
 • Kaucja za pobyt w apartamencie musi być uiszczona w całości przed zameldowaniem w apartamencie.
 • Jeśli kaucja nie zostanie uiszczona przed zameldowaniem, bez względu na źródło rezerwacji, Chill Apartments nie udostępni apartamentu osobie wynajmującej.
 • Kaucję należy opłacić przelewem, na konto wskazane przez Chill Apartments. Nie ma możliwości opłacenia kaucji w inny sposób i inną metodą płatności.
 1. ZWROT KAUCJI ZA POBYT W APARTAMENCIE
 • W przypadku, kiedy pobyt gościa w apartamencie nie będzie niósł ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji, problemów czy też nieprzyjemnych sytuacji, wpłacona kaucja w pełni podlega zwrotowi.
 • Kaucja zostanie zwrócona przelewem, na numer konta bankowego, z którego została zapłacona.
 • Zwrot kaucji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia pobytu.
 1. ZATRZYMANIE KAUCJI ZA POBYT W APARTAMENCIE
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji, w całości bądź jej części, w wypadku rażącego naruszenia regulaminu obowiązującego w apartamencie, a w szczególności punktu 2 w podpunktach traktujących o bezwzględnym zakazie organizowania w apartamencie imprez i spotkań towarzyskich i o zakłócaniu ciszy nocnej.
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji, w całości bądź jej części, w wypadku stwierdzenia szkód i zniszczeń w apartamencie, braku elementów jego wyposażenia (w tym klucza wejściowego, pilota do parkingu podziemnego bądź pestki/czipu do domofonu). Wycena szkód i kosztów ich usunięcia będzie dokonana po zakończeniu pobytu przez Chill Apartments.
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji, w całości bądź jej części, jeśli w wyniku działań osoby wynajmującej apartament konieczne będzie czasowe wstrzymanie dalszego wynajmowania tego apartamentu.
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji, w całości bądź jej części, jeśli w wyniku działań osoby wynajmującej apartament konieczna będzie interwencja osób trzecich, takich jak: personel, ochrona budynku, policja etc.
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji, w całości bądź jej części, w przypadku wymeldowania po wyznaczonej regulaminem godzinie, tj. po godzinie 11:00.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Chill Apartments zastrzega sobie prawo do dochodzenia od osoby wynajmującej w sposób przewidziany przez prawo kwoty większej od wpłaconej kaucji, w sytuacji, w której wysokość wpłaconej kaucji nie pokrywa kosztów usunięcia stwierdzonych szkód i zniszczeń w apartamencie, a także braków w wyposażeniu apartamentu.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich Zespołowi Chill Apartments.
 • Chill Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do apartamentu przez Gościa lub osoby mu towarzyszące.
 • Chill Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub osoby mu towarzyszące.
 • Chill Apartments nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami niezależnymi, takimi jak: przerwy w dostawie wody, prądu, i inne.

Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Gościa z obowiązku jego przestrzegania.

TOP